REGULAMIN

1. Zajęcia jogi prowadzone są na terenie Centrum Rozwoju "Drzewo Życia" przez wykwalifikowane osoby.
2. Udział w zajęciach wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajeciach jest posiadanie wygodnego stroju pozbawionego sprzączek, pasków i innych ostrych zakończeń.
4. Wymagane jest podpisanie oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. Wszelkie objawy niedyspozycji czy złego samopoczucia należy zgłaszać instruktorowi.
5. Dla osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w zajęciach. Podpisanie zgody przez rodzica/opiekuna odbywa się w miejscu prowadzenia zajęć.
6. Kobiety uczestniczące w zajęciach jogi prenatalnej, zobowiązane są do przedłożenia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwskazań do praktykowania jogi.
7. Każdego uczestnika obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
8. Uczestnik zobowiązany jest do dbałości o powierzony na czas zajęć sprzęt do praktyki jogi.  W razie zniszczenia powodującego brak możliwości dalszego korzystania z przedmiotu jest zobowiązany do zadośćuczynienia w wysokości zwrotu kosztu zakupu nowego, takie samego egzemplarza.
9. Zajęcia jogi są płatne wg aktualnego cennika.